Col.laboracions amb Museus: Càpsules


De la col·laboració de diversos museus amb Centre de Formació i Prevenció, sorgeix un programa artístic, educatiu i comunitari per a persones amb problemàtica derivada d'una malaltia mental.

És un programa adreçat a usuaris de tots els serveis de la Xarxa de Salut Mental. 

El programa queda estructurat en càpsules temàtiques centrades en les obres i els artistes que formen part de l’exposició del Museu.

Es treballen tècniques concretes que utilitzen els artistes, i s’introdueix als usuaris en el context històric per poder entendre l’obra.Metodologia
Lloc: Museu  i espais concrets de la ciutat que l'acull.
Temporalització: durant un o dos messos, una sessió per setmana finalitzant amb una intervenció en la comunitat. 
Horari: dijous de 10 a 13h

           1.Introducció                                                                                                                                
Contextualització de l’obra i l’artista a treballar així com del seu moment històric, utilitzant material audiovisual, treballant  amb les influències artístiques, musicals, culturals, socials del moment concret.
Es promou una participació activa, grupal, mitjançant el joc.
En el cas que disposem de la presència de l’artista, és ell mateix qui explica el seu propi context  i es concreta amb ell l’activitat ‘lúdica’ a realitzar en el taller.

           2.Experimentació artística                                                                                                          
Breu estudi de la evolució històrica i explicació teòrica de la tècnica a treballar (aprox.10min)
Aprendre la tècnica mitjançant un exercici concret per a tots els participants igual.
Experimentar amb el que han après anteriorment a partir d’un exercici més o menys dirigit on poder desenvolupar un grau de creativitat.
Aquests exercicis seran individuals i pretenen que l’usuari pugui interioritzar la tècnica per a  incorporar-la com a mètode d’expressió.
Per finalitzar la sessió es comparteix amb el grup l’experiència, d’aquesta manera es promou la dinàmica de grup, es cohesiona un grup de gent que ja es coneix i es prepara per a la pròxima sessió, (que es bassa en el treball en grup).
S’anuncia la pròxima sessió i es promou el treball individual durant la setmana, cadascú a casa seva, demanem que portin el treball realitzat durant la setmana a la pròxima sessió, escrits, dibuixos...

            3.Creació                                                                                                                                     
Creació ( en grup o no) de una obra amb intenció i dirigida a l’espectador de la comunitat. Es pretén generar una emoció a través d’aquesta obra, expressar.
Dominar la tècnica concreta treballada.

            4.Intervenció                                                                                                                               
Com a membres de la comunitat es important que la obra creada interaccioni activament amb l’observador amb propostes concretes d’intervenció a través del que s’ha creat a la sessió anterior.
Consolidar el teixit associatiu a la ciutat creant una xarxa amb entitats de la ciutat que vulguin col·laborar.

Finalment es farà una proposta concreta per recollir les impressions de les persones de la comunitat que participin de la intervenció, mitjançant llibre de signatures, bústies, xarxes socials, etc.

 
Objectius
            Educatius.                                                                                                                                 
Aprendre tècniques artístiques.
Entendre l’art  en el seu context, explicat pel propi artista.
Aprendre i entendre noves formes artístiques.
Utilitzar l’art com a via per a crear una identitat col·lectiva.
Formació dels recursos personals per a una millora de l’autoestima.

            Comunitari.                                                                                                                              
            Conèixer els recursos que la comunitat ofereix, i aprendre a utilitzar-los.
 Incentivar la manipulació de l’art coma  via per crear i integrar-se en la comunitat.
Sensibilitzar mitjançant les intervencions en la comunitat.


Valoració
El programa es valorarà constantment per tots els implicats, els educadors, la responsable del museu , els artistes col·laboradors  i pels propis usuaris.

Usuaris
Mínim 10- màxim 30 per sessió.
Podran assistir adults usuaris de tota la xarxa de Salut Mental.

Col·laboració
Es pretén que hi hagi col·laboracions amb diferents entitats, artistes, així com d’algun expert en art que pugui explicar les exposicions.